Hulp te Huur hanteert dit reglement om een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Begripsbepalingen
1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokkenen, verzameld door een beroepsbeoefenaar op het gebied van de gezondheidszorg in het kader van zijn beroepsuitoefening;
3. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
4. Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens.
5. Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens;
6. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
7. Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
8. Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
9. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
10. Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
11. Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
12. Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en geïnformeerde wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;

Reikwijdte
1. Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
 
Doel
1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);
2. Dit reglement is van toepassing binnen onze organisatie en heeft betrekking op het door de instelling op te stellen overzicht van genoemde verwerkingen van persoonsgegevens. Dit overzicht vormt één geheel met dit reglement;
3. Binnen de doelstelling van dit reglement zullen geen andere gegevens worden opgenomen dan onder artikel 2 omschreven.
 
Vertegenwoordiging
1. Ouders(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger van de betrokkene van vier jaar tot achttien jaar, treden op als vertegenwoordiger in plaats van de betrokkene;
 
Voorwaarden voor rechtmatige verwerking
1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt;
2. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen;
3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn;
4. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens. Zijn handelwijze met betrekking tot de werking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door dit reglement. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement.
 
Verwerking van persoonsgegevens (voor zover niet zijnde zorggegevens)
1. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
 • de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht;
 • dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
 • dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene;
 • dit noodzakelijk is voor de vervulling van een publiekrechtelijke taak;
 • dit noodzakelijk is met het oog op belang van de verantwoordelijke of van een derde én het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt niet prevaleert.
 
Informatieverstrekking aan de betrokkene
Gegevens verkregen bij betrokkene;
1. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen deelt de verantwoordelijke voor het moment van verkrijging de betrokkene mede
• zijn identiteit;
• de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd tenzij de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger daarvan reeds op de hoogte is.
2. De ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger van de betrokkene verstrekt nader informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
 
Specifieke regels voor de verwerking van zorggegevens
1. Voor verwerking van zorggegevens is uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene vereist, tenzij het een geval betreft als genoemd in de lid 2 of indien verstrekking noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift;
2. Zonder toestemming van de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger van de betrokkene kunnen door de verantwoordelijke persoonsgegevens betreffende de gezondheid niet worden verstrekt aan derden;
3. De persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht;
4. Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake hebben slechts toegang tot de gegevensverwerking de beroepsbeoefenaar die deze gegevens heeft verzameld of diens waarnemer. Voorts hebben toegang tot de gegevensverwerking de verantwoordelijke en de bewerker persoonsgegevens voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging dan wel het beheer noodzakelijk is;
5. Persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen alleen worden verstrekt voor zover deze gegevens uitsluitend betrekking hebben op de betrokkene die deze gegevens heeft verstrekt;
6. Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd dat zij redelijkerwijs niet herleidbaar zijn, kan de verantwoordelijke besluiten deze te verstrekken ten behoeve van doeleinden die verenigbaar zijn met het doel van de gegevensverwerking.
 
Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens
1. De ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger van de betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens;
2. De gevraagde inzage en of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt;
3. Een mogelijke beperkingsgrond voor inzage en afschrift kunnen zijn gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de verantwoordelijke daaronder begrepen.
4. Medewerkers kunnen alleen persoonsgegevens inlezen in Qurentis zodat de privacy wordt gewaarborgd. Dossiers van cliënten bevinden zich op kantoor in Tilburg, daar waar de administratie van Hulp te Huur plaats vindt.
 
Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens
1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger van de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens;
2. Door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger van de betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen;
3. De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd;
4. De ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger van de betrokkene kan verzoeken om verwijdering van op hem betrekking hebbende gegevens;
5. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of verwijdering schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed;
6. De verantwoordelijke verwijdert de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
 
Bewaren van gegevens
1. De verantwoordelijke stelt vast hoe lang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. De gegevens worden tot 7 kalenderjaren na afronding van een traject bewaard. Daarna worden deze door Hulp te Huur vernietigd. Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij geanonimiseerd of voor zover ze uitsluitend voor historische en/ of statistische doeleinden worden bewaard.
2. Indien de bewaartermijn van de zorggegevens is verstreken of de betrokkene doet een verzoek tot verwijdering voor het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende medische persoonsgegevens verwijderd, zulks binnen een termijn van drie maanden.
 
Datalek
1. Indien er sprake is van een datalek wordt daarvan melding gemaakt bij het meldloket datalekken.
 
Klachten
1. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot Verantwoordelijke, De directie.
 
Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement
1. Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke;
2. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen;
3. Dit reglement is per direct in werking getreden en is opgenomen in het kwaliteitshandboek;
4. Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden verkregen.

hulp schoonmaak huishouden

  • Korte lijntjes
  • Persoonlijk intake gesprek
  • U krijgt een vaste hulp
  • Alleen hulp via de Wmo
  • ISO 9001 gecertificeerd
  • Alle medewerkers hebben een VOG
© Hulp te Huur. Alle rechten voorbehouden.
KvK-nr: 54355206 | BTW-nr: NL851272277B01   Disclaimer | Sitemap