Hulp te Huur hanteert dit klachtenreglement bij klachten die door medewerkers en opdrachtgevers geuit worden met de bedoeling ontevredenheid bij medewerkers en opdrachtgevers weg te nemen en kwaliteitsverbetering binnen onze bedrijfsprocessen te realiseren.

Definitie van een klacht
Een klacht is een schriftelijke uiting van ontevredenheid gericht aan Hulp te Huur met betrekking tot de uitvoering van haar werkzaamheden, waarop door de indiener een antwoord of oplossing verwacht wordt.

Rechten en plichten van de indiener

 1. Iedere medewerker of opdrachtgever heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden die voor of in opdracht van de indiener zijn uitgevoerd.
 2. De indiener ondervindt geen nadelige hinder bij of van het indienen van een klacht.
 3. Hulp te Huur draagt zorg voor een behoorlijke en empathische behandeling van de klacht.
 4. Een schriftelijke klacht wordt ondertekend door de indiener en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening en de omschrijving van de klacht.
 5. Hulp te Huur kan besluiten om een schriftelijke klacht die niet aan het eerste lid voldoet, niet in behandeling te nemen, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad om de klacht binnen een redelijke termijn aan te vullen. Hiertegen is geen mogelijkheid tot beroep aanwezig.
 6. De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden.
 7. De klager kan op ieder moment een verzoek indienen om op de hoogte te worden gesteld van de status van de behandeling. Hulp te Huur beantwoordt dit verzoek binnen redelijke termijn.

Behandeling van klachten

 1. De klager ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. In deze bevestiging dient minimaal te zijn opgenomen: een korte omschrijving van de klacht (incl. datum, plaats en bijzondere omstandigheden), de verdere afhandeling van de klacht en de termijn waarbinnen men verwacht de klacht af te handelen.>
 2. De behandelaar van de klacht is bij voorkeur niet bij de klacht betrokken, of stelt zich bij de behandeling onafhankelijk op.
 3. Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de klager, omkleed met redenen binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.
 4. Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen dient er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag te worden opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als aan diegene waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.
 5. Een klacht wordt binnen een periode van 6 weken na ontvangstdatum afgehandeld, waarbij er een mogelijkheid is deze termijn gemotiveerd te verlengen. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de ingediende klacht zijn/worden getroffen. Het besluit of welke getroffen maatregelingen ook, met betrekking tot de klacht, die relevant is (zijn) voor de klager of het betrokken personeel, behoort aan hen te worden bekendgemaakt zodra het besluit of de maatregelen is genomen.
 6. Hulp te Huur gaat er van uit dat de klager akkoord gaat met de besluitvorming.
Beroepsmogelijkheid
Mocht de klacht niet naar tevredenheid van de klager zijn afgehandeld, dan bestaat er de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij een derde partij. Dit kan bijvoorbeeld zijn het UWV, de gemeente, de SVB, Breed Platform Verzekerden en Werk, Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen en de CG-Raad (Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland).

hulp schoonmaak huishouden

 • Korte lijntjes
 • Persoonlijk intake gesprek
 • U krijgt een vaste hulp
 • Alleen hulp via de Wmo
 • ISO 9001 gecertificeerd
 • Alle medewerkers hebben een VOG
© Hulp te Huur. Alle rechten voorbehouden.
KvK-nr: 54355206 | BTW-nr: NL851272277B01   Disclaimer | Sitemap